جلسه تفسیر تست بینه با حضور سرکار خانم سیفی

جلسه تفسیر تست بینه با حضور سرکار خانم سیفی  و اولیای دبستان

گزارش تصویری