بزرگ داشت روز  آتشنشانی

برپایی مراسم مانور اطفای حریق با حضور آتشنشانان در تاریخ 96/7/10

گزارش تصویری