دخترای زمستونی هدی ، تولدتون هزار  بار مبارک باشه.

دخترای زمستونی هدی ، تولدتون هزار  بار مبارک باشه.