معلولیت یعنی انعکاس نور و قدرت خداوندی، در مخلوقی به ظاهر ناقص ولی با قابلیتی بی نهایت

معلولیت یعنی انعکاس نور و قدرت خداوندی، در مخلوقی به ظاهر ناقص ولی با قابلیتی بی نهایت