زمان برگزاری امتحان کامپیوتر برای سطح 2

امتحان ترم اول کامپیوتر، چهارشنبه مورخ 96/10/27 برگزار میگردد.