جلسه معاونت آموزشی با آموزگار پایه اول جهت تنظیم و تدوین کاربرگ های دوران کرونا

جلسه معاونت آموزشی با آموزگار پایه اول جهت تنظیم و تدوین کاربرگ های دوران کرونا

گزارش تصویری