فیلم برداری درس ریاضی با سرکار خانم رنجبر نیا دبیر پایه دوم دبستان

فیلم برداری درس ریاضی با سرکار خانم رنجبر نیا دبیر پایه دوم دبستان

تیم آموزشی دبستان هدی تمام سعی خود را میکند که محتوای آموزشی اش را به طرق مختلف در دسترس اولیای عزیز قرار دهد. 

باشد که در این راه به موفقیت برسیم.