حالا دیگر در تمام لحظه ها خواستن تو تکلیف من خواهد بود...  و آغاز این عاشقانه برایم به جشنی بزرگ می ماند.

حالا دیگر در تمام لحظه ها خواستن تو تکلیف من خواهد بود...

و آغاز این عاشقانه برایم به جشنی بزرگ می ماند.