برگزاری جلسه آنلاین شورای دانش آموزی برای شنیدن صحبت های دانش آموزان

برگزاری جلسه آنلاین شورای دانش آموزی برای شنیدن صحبت های دانش آموزان