بوي عرفان و دعا در كوچه پس كوچه هاي شهر ، مي پيچد و فصلي نو آغاز ميشود...  

بوي عرفان و دعا در كوچه پس كوچه هاي شهر ، مي پيچد و فصلي نو آغاز ميشود...        

                         فصلي سرشار از باران مغفرت كه لحظه هاي نوراني اش، به زمزمه دعاي سحر و نيايش افطار، زلالتر مي شود...    

              خدايا تو را سپاس كه بارديگر به مهماني آسماني ات ،        

                   رسيده ام....              

            دستان نيازمندم به سوي درگاه رحمتت گشوده شده اند ، به اميد استجابتت