معلم هدفت عشق است و ایثار / هزاران خفته از عشق تو بیدار

نقش معلم در دلهاست و دیگری جای او را نمی گیرد،
 

آن که دلها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی میرد

معلمان عزیز هدی، که در این مدت از هیچ تلاشی فروگزار نبودین

دستتان را میبوسیم. 

 

روزتان مبارک