تحویل ارزشیابی ترم دوم در تاریخ های 17، 18 و 19 خرداد از ساعت 9 الی 12

تحویل ارزشیابی ترم دوم در تاریخ های

17، 18 و 19 خرداد

از ساعت 9 الی 12