بی صبرانه تر  از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.

بی صبرانه تر از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور

در فضای کلاس ها، تخته سیاه ها، چشم انتظارند 

تا دوباره سراپا پر شوند از عطر لبخندهای هم شاگردی ها.

کلمات مهربان،

بی تابند تا دستی کوچک، با مداد شوق،

بر صفحه هاي‌ سفید دفترهای چهل برگ،

بنویسدشان.

 

دسته بندی: آموزشی
اخبار مرتبط

سیزده آبان حال و هوایی دارد زیبا،  از جنس شما دانش آموزان
سیزده آبان حال و هوایی دارد زیبا، از جنس شما دانش آموزان
بی صبرانه تر  از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.
بی صبرانه تر از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.
آغاز فیلم برداری های کلاس ها
آغاز فیلم برداری های کلاس ها