نمایی از غذاهای بوفه هدی

لازم به ذکر است که موی غذایی هر هفته در کانال های مدرسه قرار میگرد.