برگزاری جلسه اولیا و مربیان پایه اول با دبیر مربوطه

برگزاری جلسه اولیا و مربیان پایه اول با دبیر مربوطه