کسب رتبه منطقه ای در مسابقات نویسنده کوچک، اندیشمند فردا(جز این انتظاری از فرزندان هدی نداریم)

کسب مقام منطقه ای نوسینده کوچک، اندیشمند فردا

توسط دختر گلمان،

سرکار خانم انوشه بیات (پایه ششم)

با عنوان آسانسور سیاحتی

را تبریک عرض مینماییم.

به امید کسب موفقیت های بیشتر