>
کارگاه دانا

کارگاه دانا

کارگاه دانا:

در این کارگاه دیگر مفاهیم علمی و به صورت مفاهیم پیچیده و ورای زندگی روزمره در نظر کودکان جلوه نخواهد کرد.

در دانا یادگیری پدیده های علمی و بازی با ماهیت علم، از طریق محیط طبیعی و وسایل و مواد و اتفاقات روزمره کودکان میباشد.

موسسه دانا یعنی: بازی با علم، در دانا قوانین علوم همان قانون طبیعت در قالب یک بازی کودکانه است.

تصاویر