>
کلاس رشد حرکتی

کلاس رشد حرکتی

کلاس رشد حرکتی:

برگزار کننده کلاس های ورزشی متناسب با رشد حرکتی در مهدها و مدارس، شامل کلاس های رشد حرکتی بازی محور، احیای زنگ های ورزش با بازی های حرکتی به صورت علمی تخصصی با طراحی محیط های آموزشی ایمن و متناسب با رشد حرکتی کودکان و دانش آموزان در سنین مختلف در مهد ها و مدارس

تصاویر