>
لگواجوکیشن

لگواجوکیشن

لگواجوکیشن:

ایجاد هیجان در دنیایی که تکنولوژی، دانش آموزان را خیلی زود به فضاهای لذت بخش میبرد، سخت و سخت تر شده است. از این رو بهترین روش برای مجذوب کردن نوجوانان قرن 21 درگیر کردن آنها در فعالیت های دستی، خلاق و حل مسئله است.

وقتی دانش آموزان را مسئول حل مشکلات زندگی واقعی کنیم، ابزاری در اختیار آنها قرار داده ایم که بتوانند راه حل های منحصر به فرد خود را ارائه دهند و از روش های خود در جهت یادگیری استفاده کنند.

این طرح درس ها تلاش میکند تا کنجکاوی طبیعی و میل کودکان به کشف و خلاقیت را زنده نگاه دارد.

موسسه الگوی آموزشی ساخت و اندیشه یکتا نماینده انحصاری لگواجوکیشن با بهره گیری از طرح درس های استاندارد بین المللی اقدام به برگزاری کلاس های لگو در سراسر ایران مینماید.

تصاویر