کارگاه نموبال

ویژه دانش آموزان چهارم، پنجم و ششم

بال‌هایی برای رشد دبستانی‌ها

کارگاه های یادگیری عمیق شامل:

  • ملموس سازی مفاهیم درسی
  • هیجان در مدرسه مجازی
  • آموزش کاربردی مفاهیم کتاب‌های درسی
  • رشد مهارت تفکر
  • برآورده کردن نیازهای علمی و آموزشی
  • آناتومی قصه در آموزش