درباره مشاوره

درباره مشاوره

سرکار خانم مژده سیفی

تحصیلات
- کارشناسی روانشناسی بالینی
- کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
- کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
- دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

مقالات
- دارای دوازده مقاله بین المللی و یک مقاله داخلی

دوره های گذرانده
- دارنده ی گواهینامه ی دوره جامع واقعیت درمانگر کودک و نوجوان
- دارنده ی گواهینامه شرکت در دروه آموزشی تربیت روانشناس مدرسه مبتنی بر تئوری انتخاب
- دارنده ی گواهینامه ی دوره ی تخصصی تربیت زوج درمانگر و مشاور پیش از ازدواج
- گواهینامه شرکت در دوره آموزشی تفسیر نقاشی کودک و نوجوان
- گذرانده دوره ی تست بینه، یکی از تست های بسیار معتبر در بررسی 5 تا از عوامل سازنده ی هوش

روز های حضور در مدرسه:
- شنبه: واحد متوسطه یک
- یکشنبه و سه شنبه: واحد ابتدایی
- چهار شنبه: واحد متوسطه دو