تست بینه

تست بینه

تست بینه یکی از تست های بسیار معتبر در بررسی 5  تا از عوامل سازنده ی هوش مثل:

  • حافظه ی فعال

  • استدلال کمی

  • پردازش دیداری فضایی ۲۶

  • استدلال سیال

  • بررسی نقاط ضعف و یادگیری

  • میزان توجه و دقت

  • عملکرد حافظه در زمان فشار

امتیاز مهم تست بینه:

  • قابل تکرار

  • تمرکز بر روی نقاط ضعف

  • ارائه ی راهکار

 

گزارش تصویری