تست بینه

تست بینه

تست بینه یکی از تست های بسیار معتبر در بررسی 5  تا از عوامل سازنده ی هوش مثل:

  • حافظه ی فعال
  • استدلال کمی
  • پردازش دیداری فضایی
  • استدلال سیال
  • بررسی نقاط ضعف و یادگیری
  • میزان توجه و دقت
  • عملکرد حافظه در زمان فشار

امتیاز مهم تست بینه:

  • قابل تکرار
  • تمرکز بر روی نقاط ضعف
  • ارائه ی راهکار

 

گزارش تصویری