آموزش در دوران پسا کرونا

آموزش در دوران پسا کرونا

سخنران: محمد حافظی نژاد،نویسنده ی کتاب کلید های تدریس

مدرس برتر روش تدریس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان
نفر اول مدرسان آموزش خانواده در خراسان
سخنرانی در دانشگاه های بزرگ کشور ، شریف ، امیرکبیر و ...
مشاور آموزشی تعدادی از مدرسین و سخنرانان بزرگ کشور
برگزاری کارگاه ها و سمینار های آموزشی با موضوع آموزش و تدریس
مدیر اولین وبسایت تخصصی در زمینه ی روش تدریس