آموزش در دوران پسا کرونا

آموزش در دوران پسا کرونا

سخنران: محمد حافظی نژاد،نویسنده ی کتاب کلید های تدریس

مدرس برتر روش تدریس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

نفر اول مدرسان آموزش خانواده در خراسان

سخنرانی در دانشگاه های بزرگ کشور ، شریف ، امیرکبیر و ...

مشاور آموزشی تعدادی از مدرسین و سخنرانان بزرگ کشور

برگزاری کارگاه ها و سمینار های آموزشی با موضوع آموزش و تدریس

مدیر اولین وبسایت تخصصی در زمینه ی روش تدریس