روز جهانی کودک

دنیای کودکان، دنیای زیباییست
دنیایی رنگارنگ مثل مداد رنگی هایشان
دنیایی شاد مثل بازی های کودکانه شان
با این تفاوت که سپیدی دل های پاک و سبزی صداقت های بی مانندشان
منحصر به خودشان است و هیچ رنگی مثل آن نیست...

روز کودک مبارک...

برای تماشای ویدئوی روز کودک اینجا کلیک کنید.