جشن تقسیم، پایه چهارم

جشن تقسیم، پایه چهارم

درست کردن کیک با هدف یادگیری مفهومی مبحث تقسیم

گزارش تصویری