ناشر های  کتاب کودک

ناشر های کتاب کودک

نوشته ی زیر فقط و فقط یک تجربه ی شخصی بعنوان یک کتابدار می باشد
ناشر هایی که اغلب کتاب های با محتوای مفید ، چه از نظر تصویرگری، چه از نظر متنی، منتشر کرده اند:

نشر پرتقال که من ازش نخ نامرئی(در مورد اضطراب جدایی)، سنگی نشسته بود آرام و ساکت(زندگی همانطور هست که ما بهش نگاه می کنیم)، چیزی بگو(بی تفاوت نبودن)،خرگوش گوش داد(با موضوع همدلی) رو خواندم

نشر کتاب پارک که من کتاب جوجه های سوفی(با موضوع ازدست دادن)، تقریبا هرکاری (شجاعت و انگیزه) روخواندم و عالی بودند.

نشر زعفران که من اولین کتابی که از نشر زعفران خواندم و کلی خندیدم روزی که مداد شمعی ها دست از کار کشیدند بود و بعد ها کتاب دو پتو (با موضوع مهاجرت) ، وقتی غصه در خانه ات را می زند(راجع به احساس غم)،لیدی( با موضوع نگاه متفاوت)، مامان دلم برایت تنگ شده (با موضوع مرگ مادر یا پدر یا هر عزیز دیگری ...)، داینای نگران (با موضوع احساس نگرانی) و چغلی ممنوع خواندم.

نشر مهرسا کتاب حرف هایت را مزه مزه کن(فکر کردن قبل از صحبت کردن) و میز خانه ی ما(تاثیر فضای مجازی در ارتباط اعضای خانواده با هم) که من دوستشون داشتم