درباره کافه کتاب

درباره کافه کتاب

کافه کتاب هدی، گوشه ی دنج مدرسه
گوشه ای دنج که کودکان شما به افزایش علم و اطلاعات خودشون میپردازند 
و با دوستان خودشون و مربیان گپ و گفت میکنند و اخلاق ،اطلاعات ، علم و ... خود را ارتقا می دهند.

گزارش تصویری