برف بازی

زمین عروس شد و آسمان به حرف آمد
چه شاد
 باشی ازین خوب تر که برف آمد

گزارش تصویری