کلاس نموبال پایه دوم و سوم

کلاس نموبال پایه دوم و سوم

طرح درس نقاشی هلی مریم

  • با هدف ملموس سازی مفهوم ارتفاع،
  • واحد اندازه گیری،
  • آشنایی با فضا و سیاره ها 
  • آشنایی با پرچم ایران

گزارش تصویری