تقدیر مدیریت مجتمع هدی از معلمین عزیز

تقدیر مدیریت مجتمع هدی از معلمین عزیز

تقدیر مدیریت مجتمع هدی از معلمین عزیز

 دانای مهربان
معلم عزیزم
من در کلاس تو، دوباره متولد شدم ...
روزت مبارک
صبحانه سلامت دانش آموزان به همراه معلمین