بی صبرانه تر  از هر مهر دیگری منتظر دیدن روی ماهتان هستیم.

در فضای کلاس ها، تخته سیاه ها، چشم انتظارند 

تا دوباره سراپا پر شوند از عطر لبخندهای هم شاگردی ها.

کلمات مهربان،

بی تابند تا دستی کوچک، با مداد شوق،

بر صفحه هاي‌ سفید دفترهای چهل برگ،

بنویسدشان.