تقدیر و تشکر مدیران محترم مجتمع آموزشی هدی از بهداشت یاران عزیز-سال تحصیلی ۱۴۰۲

تقدیر و تشکر مدیران محترم مجتمع آموزشی هدی از بهداشت یاران عزیز-سال تحصیلی ۱۴۰۲