اولین جلسه آموزش خانواده - واحد ابتدایی

اولین جلسه آموزش خانواده_ واحد ابتدایی

 نقش والدین در تقویت عزت نفس فرزندان
 در محضر جناب آقای دکتر قاسمی

گزارش تصویری