و دوباره، به رسم سال های پیش، با یاری خداوند، و به یمن میلاد پیشوای خیرخواهان حضرت علی (ع) به یاری نیازمندان شتافتیم.

و دوباره، به رسم سال های پیش، با یاری خداوند، و به یمن میلاد پیشوای خیرخواهان حضرت علی (ع) به یاری نیازمندان شتافتیم.

گزارش تصویری