مراسم روز دانش آموز(۱۳آبان)-سال تحصیلی۱۴۰۲

مراسم روز دانش آموز(۱۳آبان)-سال تحصیلی۱۴۰۲

مراسم روز دانش آموز(۱۳آبان)-سال تحصیلی۱۴۰۲